Hà Nội: Thông qua quy hoạch chung huyện Chương Mỹ và Thị trấn sinh thái Chúc Sơn
10:46 | 12/04/2013

Hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ vừa thông qua 2 đồ án Quy hoạch chung xây dựng 1/10.000 huyện Chương Mỹ và Quy hoạch chung 1/5000 Thị trấn sinh thái Chúc Sơn đến năm 2030.

Xem tiếp...