Danh sách ban cố vấn
03:41 | 11/07/2011

Bao gồm : cố vấn chủ trương chính sách, cố vấn tài chính, cố vấn đầu tư, cố vấn pháp luật, cố vấn công nghệ thông tin, cố vấn kinh doanh.

Xem tiếp...